Om Helseundersøkelsene i Hordaland

Helseundersøkelsen i Hordaland startet i 1992-93 (HUSK1) som del av «40-årsundersøkelsene» i regi av Statens helseundersøkelser (i dag Nasjonalt folkehelseinstitutt) i samarbeid med Universitetet i Bergen, Kommunehelsetjenesten i Hordaland og fylkeslegen. Kriteriene for å bli invitert var at en måtte være bosatt i Hordaland og født i årene 1925-27 og 1950-52. Et tilfeldig utvalg (2%) av innbyggere født 1928-1949 og bosatt i Bergen ble også invitert i 1992/93. Det deltok ca. 18000 personer født 1925-52.

I 1997-99 (HUSK2) ble et utvalg fra HUSK1 (deltagere født 1925-27 og 1950-51) invitert på nytt sammen med personer født 1953-57. Da deltok ca. 26000 personer. Omtrent 7000 av de som deltok i HUSK1 deltok også i HUSK2.

I 2018 startet HUSK3 som et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Helse Bergen HF. Tannhelsetenesta kompetansesenter – TkVestland er også samarbeidspartner. Denne gangen inviteres kun kvinner / menn født 1950-51 som deltok i både HUSK1 og HUSK2. Du kan lese mer her.

Universitetet i Bergen er dataansvarlig for HUSK.
Se oversikt over deltakere.

Hovedformålet til HUSK er å innhente kunnskap slik at sykdom kan forebygges:
1) forebyggende helsearbeid -identifisering av mulige modifiserbare risikofaktorer for sykdom
2) forskning – kartlegging av forekomst, for bl.a. å kunne avdekke omfang av sykdom, identifisere årsaksfaktorer, og for bedre å kunne forutse fremtidig behov for helsetjenester.

Helseundersøkelsene inkluderer tverrfaglige samarbeidsprosjekter med fokus på kroniske sykdommer inkludert hjertekarsykdom, kreft, osteoporose, angst og depresjon. Delprosjekter fokuserer på psykososiale faktorer, arbeidslivsforskning, muskel- og skjelettsykdommer og kartlegging av medikamentbruk. Enkelte delprosjekter innhentet egen konsesjon eller godkjennelse.

Opplysninger som er samlet inn og lagret kommer fra spørreskjemaene, undersøkelsene (f.eks. høyde, vekt, blodtrykk) og fra blodprøveanalysene (f.eks. kolesterol, triglyserider, glukose).

Helseundersøkelsene i Hordaland er del av forskningssamarbeidet CONOR (COhort NORge), og vi deltar i The Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies (NOREPOS).