Hvordan søke om tilgang til data?

Alle forskere tilknyttet institusjoner med forskningskompetanse kan søke om adgang til å analysere data fra HUSK.

Tilgang til egen datafil kan gis etter søknad og inngått avtale. En slik avtale gir rettigheter til å forske på en bestemt problemstilling i en tidsavgrenset periode, og til å publisere nærmere angitte artikler. For hvert prosjekt må det vurderes om det omfattes av allerede eksisterende godkjenninger/konsesjoner, eller om det er nødvendig med ny godkjenning i Regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK) og evt. registrering hos Datatilsynet/personvernombudet. Dette skal gjøres i samarbeid med HUSK prosjektsenter før det sendes søknad til REK.

Slik søker du:

Legg ved prosjektbeskrivelse (protokoll) og publikasjonsplan, samt liste over ønskede variabler. Variabellisten må gjenspeile hypoteser og problemstillinger i protokollen. Navn på prosjektleder og prosjektmedarbeidere må gå fram av prosjektbeskrivelsen. Aktuelle samarbeidspartnere må være forespurt og omfang og tidsplan for prosjektet må være skissert.

  • Søknaden vil bli behandlet av Styringsgruppen for HUSK.
  • Data blir utlevert når alle nødvendige dokumenter er oversendt HUSK og signert avtale foreligger.

Se Retningslinjer for tilgang til forskningsdata fra Helseundersøkelsene i Hordaland for detaljert informasjon.

Betaling og utlevering av datasett
Prisfastsetting for utlevering av datasett avtales på forhånd for hvert prosjekt.

Ved spørsmål om datafil ta kontakt med prosjektkoordinator Kari.Juul@uib.no