Helseundersøkelsene-databasen

De opplysningene som inngår i Helseundersøkelsene (-databasen) er framkommet gjennom spørreskjemaer og ved undersøkelser ved personlig frammøte av de inviterte. Det ble spurt blant annet om forekomst av enkelte sykdommer, generelle spørsmål om helse, bruk av blodtrykksmedisin, fysisk aktivitet, utdanning, røyke- og alkoholvaner og forekomst av hjertesykdom i slekten. Det ble videre stilt spørsmål om fødested, boligforhold, familie, arbeidssituasjon og trygdeytelser.

Når de inviterte møtte fram personlig til helseundersøkelsen, ble det målt blodtrykk, høyde og vekt, samt liv- og hofteomkrets. Det ble også tatt blodprøve for å måle fettstoffer og blodsukker.

Etikk og anonymisering

Dataene som utleveres vil alltid være anonym på forskerens hånd. All innhenting av data ble basert på samtykke fra deltakerne. Forskere må søke om ny godkjenning fra REK dersom opplysninger skal sammenstilles med andre datakilder (f.eks. nasjonale registre).

For mer informasjon om protokollen, delprosjektene og spørreskjemaene, se: Forsknings protokollen