Dataansvarlig

Universitetet i Bergen er dataansvarlig for HUSK. Det innebærer at Universitetet i Bergen vil forvalte data og biologisk materiale som er samlet inn i HUSK.
Informasjon om HUSK, blant annet hvordan data benyttes, finner du på nettsidene https://husk.w.uib.no/ 

HUSK er regulert under “Forskrift for befolkningsbaserte helseundersøkelser“.
Personopplysningsloven, EUs personvernforordning (jf. personopplysningsloven § 1) og helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger i befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Det er frivillig å delta i HUSK. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke. Du kan kreve å få slettet innsamlede prøver og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Du har rett til å få innsyn i hvilke data som er lagret om deg.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om forvaltning av data og biologisk materiale i HUSK eller spørsmål om tilbaketrekking av samtykke, sletting eller innsyn, kontakt Kari Juul eller Jannicke Igland:
husk@uib.no

Personvernombudet ved Universitetet i Bergen: personvernombud@uib.no

Det er gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA), januar 2021.