Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) registeret – biobank

Forskningsbiobank i befolkningsbasert helseundersøkelse
Biobanknr. 4067 Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) registeret – biobank
Ansvarshavende institusjon:  Universitetet i Bergen
Forskningsansvarlig kontaktperson: professor Rolv Terje Lie

Hovedmålet med biobanken er å oppnå bedre muligheter for forebyggende helsearbeid. Selv om epidemiologiske studier har gitt mye kunnskap om årsaker til sykdom, er det for mange sykdommer fortsatt ikke sikker årsakskunnskap. Dette gjelder blant annet en rekke krefttyper, men også reumatiske sykdommer, allergier og kroniske nevrologiske sykdommer. En ny utvikling de senere år er den økende forståelse av sykdommenes heterogenitet. Det vil si at sykdommene kan være multifaktorielle, eller at de består av en rekke undergrupper som klinisk viser samme mønster.

Biobanken består av blodprøver fra deltakere i Helseundersøkelsene i Hordaland. Blodprøvene er lagret ved minus 80 grader Celsius. I framtiden kan de tines opp, og nye analyser kan gjøres. I løpet av få år kan forskere få tilgang på ekstrahert DNA fra de fleste deltakerne. Forskere må søke styringsgruppen for å få utlevert data og eventuelt tilgang til blodprøver. Alle nye analyser av lagrede blodprøver må være forhåndsgodkjent, som del av et forskningsprosjekt, av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Forskningsansvarlig har foretatt forskningsetiske hensyn ved behandling av blodprøvene, ingen analyser er gjennomført uten godkjenning av REK.

Biobanken materiale

HUSK biobank inneholder blodprøver fra deltakere som har samtykket til dette. Dette er lagret som fullblod, plasma, og etter hvert også DNA.

Alle blodprøvene ble analysert for blodlipider (kolesterol, triglyserider, HDL-kolesterol), glukose og kreatinin (mål på nyrefunksjon). Blant de ca. 7000 deltakerne som har deltatt to ganger er det gjort en rekke tilleggsanalyser. Disse omfatter ulike metabolitter relatert til omsetningen av vitaminer og andre stoffer relatert til kosthold og livsstil (f.eks. kotinin som mål på eksponering for nikotin). Vi har hatt en spesiell fokus på homocystein og B-vitaminer.

Ta kontakt for å få full oversikt over blodanalyser i Helseundersøkelsene i Hordaland