Helseundersøkelsene i Hordaland Biobank

Hovedmålet med biobanken er å oppnå bedre muligheter for forebyggende helsearbeid. Selv om epidemiologiske studier har gitt mye kunnskap om årsaker til sykdom, er det for mange sykdommer fortsatt ikke sikker årsaks kunnskap. Dette gjelder blant annet en rekke krefttyper, men også reumatiske sykdommer, allergier og kroniske nevrologiske sykdommer. En ny utvikling de senere år er den økende forståelse av sykdommenes heterogenitet. Det vil si at sykdommene kan være multifaktorielle, eller at de består av en rekke undergrupper som klinisk viser samme mønster.

Biobanken består av blodprøver fra deltakere i Helseundersøkelsene i Hordaland. Blodprøvene er lagret ved minus 80 grader Celsius. I framtiden kan de tines opp, og nye analyser kan gjøres. I løpet av få år vil forskere få tilgang på ekstrahert DNA fra de fleste deltakerne. Forskere må søke styringsgruppen for å få utlevert data og eventuelt tilgang til blodprøver.

Deltakere
Fødselsårene 1925-1952 var representert i Helseundersøkelsen i Hordaland 1992-93. Det ble invitert i alt 24.817 personer og det møtte fram 18.044 deltakere (72,8 %). Et utvalg av de fremmøtte fra Helseundersøkelsen i Hordaland 1992-93 ble invitert til HUSK 97- 99. Dette var aldersgruppene født 1925-27 og 1950-51. Det ble invitert 9.185 personer som var med i 1992-93 undersøkelsen. Av disse møtte det fram 7.053 deltagere (76,8 %) i 1997-99. I tillegg ble det invitert aldersgruppen født i 1953-57. Se oversikt over deltakere

Biobanken materiale
Det er målt homocystein, folat, vitaminet B3-Niacin, vitaminet B12 i blodet fra 1992-93 og 1997-99.  Videre er blodet analysert for genotypene Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) type C677T, A1298C og Faktor V Leiden. Ta kontakt for å få Full oversikt over blodanalyser i Helseundersøkelsene i Hordaland

Eksempel av blodanalyser tatt ved de ulike undersøkelsene
Sammenstilling av laboratoriedata fra Helseundersøkelsene i Hordaland 1992-93 og 1997-99.

  N Beskrivelse
B12 17986 Vitaminet B12 målt i blod fra 1992-93
B12 6947 Vitaminet B12 målt i blod fra 1996-97
B3-Niacin 6145 Vitaminet B3 målt i blod fra 1996-97*
A1298C 17896 Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) A1298C
ApoE 4107 Den eldste kohorten (1925-27)
C677T 17896 Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) C677T
CG 7051 Cysteinylglycin målt i blod fra 1997-99
Cys 18044 Cystein målt i blod fra 1992-93
Cys 6947 Cystein målt i blod fra 1997-99
Folat 17986 Vitaminet folat målt i blod fra 1992-93
Folat 6947 Vitaminet folat målt i blod fra 1997-99
FV 17986 Faktor V Leiden
Hcy 17986 Homocystein målt i blod fra 1992-93
Hcy 6947 Homocystein målt i blod fra 1997-99

* Vitamin B3-Niacin verdiene er i mg per dag for hver person med og uten kosttilskudd inkludert