Helseundersøkelsene koblet mot helseregistre

Helseundersøkelsene i Hordaland (Homocysteinundersøkelsen og HUSK) er koblet til Dødsårsaksregisteret (t.o.m år 2008), Kreftregisteret (t.o.m år 2007) og den regionale Hjerte- kar og slagdatabasen (HKS) (t.o.m år 2006). Vi forventer kobling mot FS databasen i CVDNOR prosjektet som har nasjonale data om hjerte- og karsykdom t.o.m 2009.

Søknaden til REK som er bakgrunn for disse koblingene gjelder et konkret (men relativt omfattende) forskningsprosjekt/program: ’Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet, sykehusinnleggelser og kreftsykdom. I søknaden til REK står ”Formålet med prosjektet er å studere betydningen av faktorer målt i befolkningsundersøkelsene i 1992-93 og 1997-99 m.h.t senere oppstått kreft, dødelighet og sykehusinnleggelser av hjerte- og karsykdom, ved kobling mot de sentrale helseregistrene Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret, og det regionale forskningsprosjektet Hjerte- kar og slagregisteret i Helseregion Vest.”

Vi har også innhentet hoftebrudd fra sykehusenes administrative systemer (t.o.m år 2009), og har også koblet mot NAVs register FD trygd. For disse to prosjektene foreligger det separate prosjektbeskrivelser og godkjenninger.

De koblede filene kan brukes til å belyse en rekke nye problemstillinger, med ulike eksposisjoner. Om noen er interessert i slike prosjekter, må det lages en prosjektbeskrivelse som sendes til Styringsgruppen for godkjenning, og det må sendes søknad, evt. kun melding, til REK. Dette må skje i samarbeid med HUSK prosjekter.

Vedlagt er en oversiktstabell som viser antall døde, kreft-tilfeller og hjerte-kartilfeller.

Ta gjerne kontakt for ytterligere opplysninger.

 

Døde[1]

Kreftregisteret[2]

Død1 & Kreftreg2

Dødsårsak[3]

HKS[4]

I alt (N=36 526)

2664

3162

1230

2367

12449

HUSK9799 inkl HHS-II* (N=25 530)

1353

1960

632

1145

8226

HUSK9799 eksl HHS-II* (N=18 482)

343

818

152

283

4921

HHS-II* (N=7 048)

1010

1142

480

862

3305

HHS-I* (N=18 044)

2321

2344

1078

2084

7528

 

N= 36 526 omfatter alle som deltok i 1992/93 og/eller i 1997/99
N= 25 530 omfatter alle som deltok i 1997/99 (årskullene 1925-27, 1950-51 og 1953-57)
N= 18 482 omfatter årskullene 1953-57 som deltok i 1997/99 (”førtiåringene”)
N= 18 044 omfatter alle som deltok i 1992/93 (årskullene 1925-1952)
N=  7 048 omfatter alle som deltok både i 1992/93 og 1997/99 (årskullene 1925-27 og 1950-51)


[1] Folkeregisteret tom 31/12-2009, statuskode = 5 (død)
[2] Kreftregisteret tom 2007
[3] Dødsårsaksregisteret tom 31/12- 2008
[4]HKS-prosjektet tom 2006

* HHS-I:  Hordaland helseundesøkelsen i 1992-1993
* HHS-II: Hordaland helseundersøkelsen i 1997-1999