Helseundersøkelsene koblet mot helseregistre

Helseundersøkelsene i Hordaland (Homocysteinundersøkelsen og HUSK) er koblet til Dødsårsaksregisteret (årgang 2014), Kreftregisteret (årgang 2014) og mot FS databasen i CVDNOR prosjektet som har nasjonale data om hjerte- og karsykdom til og med 2009.

Søknaden til REK som er bakgrunn for disse koblingene gjelder et konkret (men relativt omfattende) forskningsprosjekt/program: ’Helseundersøkelsene i Hordaland: oppfølging av dødelighet, sykehusinnleggelser og kreftsykdom.

Vi har også koblet mot hoftebrudd fra sykehusenes administrative systemer (t.o.m år 2009), og har også koblet mot NAVs register FD trygd. For disse to prosjektene foreligger det separate prosjektbeskrivelser og godkjenninger.

De koblede filene kan brukes til å belyse en rekke nye problemstillinger, med ulike eksposisjoner. Om noen er interessert i slike prosjekter, må det lages en prosjektbeskrivelse som sendes til Styringsgruppen for godkjenning, og det må sendes søknad, evt. kun melding, til REK. Dette må skje i samarbeid med HUSK prosjekter.

Vedlagt er en oversiktstabell som viser antall døde, kreft-tilfeller og hjerte-kartilfeller.

Ta gjerne kontakt for ytterligere opplysninger.

Døde[1] Kreftregisteret[2] CVDNOR[4]
I alt (N=36 582) 4700 (12.8%) 5388 (14.7%)
HUSK9799 inkl HHS-II** (N=25 532) 2762 (10.8%) 3427 (13.4%)
HUSK9799 eksl HHS-II** (N=18 481) 687 (3.7%) 1667 (9.0%)
HHS-II** (N=7 051) 2075 (29.4%) 1760 (25.0%)
HHS-I* (N=18 101) 4013 (22.2%) 3721 (20.6%)

N= 36 582 omfatter alle som deltok i 1992/93 og/eller i 1997/99
N= 25 532 omfatter alle som deltok i 1997/99 (årskullene 1925-27, 1950-51 og 1953-57)
N= 18 481 omfatter årskullene 1953-57 som deltok i 1997/99 (”førtiåringene”)
N= 18 101 omfatter alle som deltok i 1992/93 (årskullene 1925-1952)
N=  7 051 omfatter alle som deltok både i 1992/93 og 1997/99 (årskullene 1925-27 og 1950-51)

[1] Folkeregisteret tom 26/1-2016, statuskode = 5 (død). Dødsårsaksregisteret tom 31/12- 2014
[2] Kreftregisteret tom 2014
[3] Dødsårsaksregisteret tom 31/12- 2014
[4] Sykehusinnleggelser (FS-data) fra CVDNOR-prosjektet tom 2009

*   HHS-I:  Hordaland homocysteinundesøkelse i 1992-1993 (årskullene 1925-1952)
** HHS-II: Hordaland homocysteinundersøkelse i 1997-1999 (årskullene 1925-27 og 1950-51)